مردی که به همه چیز علاقه داشت

دل نوشته ها ... روزمرگی ها ... خاطرات یا آلبوم نوشته های من

به امیدی

دیریست که دلـدار پـیـامی نفرستاد                                                   ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد صد نامه فرستادم و آن شاه سواران                                                      پـیـکی ندوانـیـد و سلامی نفرستاد     دلم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
5 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
1 پست