خيرخواهی

خداوندا
کمک کن تا بتوانم عدل را گسترش دهم و خشم ها را فرونشانم ؛ زيبايی ها را برای همه آشکار کنم و بدی ها را بپوشانم.
خدايا
از تو می خواهم قدرتی به من بدهی تا آتش دشمنی ها را خاموش کنم و دل های پراکنده را به هم پيوند دهم و مردم را با هم نزديک تر کنم.
پروردگارا
چنانم کن که خير و نيکی را در گفتار و کردارم اندک شمرم اگر چه زياد باشد و بدی را در سخن و رفتارم زياد شمرم اگر چه کم باشد.

برداشتی از دعای نيکی های اخلاق
سروده علی بن حسين (ع)

/ 0 نظر / 5 بازدید