رفع ابهام

سر کلاس ریاضی بودم. رسید به مبحث حدود توابع. یه دفعه رفتم توی یه عالم دیگه. و این کلمات ...

در کلاس درس ما استاد گفت              صفر در مخرج فقط مبهم بود

من نگاهی می کنم استاد را               زندگی بی عشق مبهم تر بود 

/ 1 نظر / 20 بازدید
فرهنگ نامه ادهاف

اخوی از حال وهوای هنرستان هم برای ما بنویس؟ مشتاق دیدارتان در وبگاهمان هستیم .